Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhiều ưu đãi dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tái định vị thương hiệu SHB SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình

Strong finance – Worry-free old age

23-10-2017

With the desire to bring financial solutions suitable to each customer to ensure the best benefits, from September 11, 2017 to December 30, 2017, SHB implements the program “Strong finance – Worry-free old age” with many attractive incentives for customers aged 45+.

Only with the deposit from VND20 million, customers will be offered interest rate corresponding to the amount and term deposit:

Amount/Term

6 – 8 months,

10 – 11 months

9 months 12, 13, 24, 36 months

18 months

20 – < 100 million VND

0.10 0.20 0.05

0.10

100 – < 300 million VND

0.15 0.30 0.10

0.15

300 – < 500 million VND

0.20 0.40

0.15

0.20

500 – < 1 billion VND

0.30

0.50

0.15

0.20

> = 1 billion VND

0.40

0.70

0.20

0.25

In particular, customers will be offered a General Health Check Package voucher on International Day of Older Persons – 1/10 annually when the average annual balance reaches VND 500 million or higher.

Let SHB accompany your plan to enjoy a worry-free old age!

DỊCH VỤ