Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

26-10-2018

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 35 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Văn Hiệp và Bà Mai Thị Thu Hà; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4164/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đặng Văn Hồng và Bà Phùng Thị Nhật Nga; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4162/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Quốc Khánh và Bà Nguyễn Thị Đàm Linh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4130/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Bà Nguyễn Thị Đàm Linh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4130/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Chu Mạnh Hà và Bà Nguyễn Thị Cứu; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4130/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 04 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Công Thúy và Bà Nguyễn Thị Luyến; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4132/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Vũ Huy Tình và Bà Chu Thị Lệ Quyên; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4251/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Hoàng Đức Công và Bà Nguyễn Thu Thuần; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4156/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Hoàng Đức Công và Bà Nguyễn Thu Thuần; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4158/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Vũ Bá Huân và Bà Phạm Thị Tốt; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4150/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Hoàng Đức Cường và Bà Nguyễn Thị Hương; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4160/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đặng Quang Hiệu và Bà Trần Thị Lan Hương; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4146/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Vũ Văn Đức và Bà Đoàn Thị Mý; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4154/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đào Xuân Hào và Bà Lều Thị Chi; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4166/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Trần Văn Đạc và Bà Nguyễn Thị Hằng; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4144/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Vũ Trọng Lâm và Bà Cao Thị Cậy; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4148/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Đàn và Bà Phạm Thị Chinh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4138/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Lê Văn Toản và Bà Nguyễn Thị Thoản; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4138/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:  Bà Lại Thúy Doan; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4138/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Quang Mậu và Bà Nguyễn Thị Thủy; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4136/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Vinh và Bà Hoàng Thị Thúy; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4136/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đỗ Hùng Trọng và Bà Đoàn Thị Tươi; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4142/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đỗ Hoài An và Bà Vũ Thị Hà; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4142/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Duy Khánh; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4140/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Bà Đào Thị Ngà; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4250/2018/TB-SHB ngày 17/10/2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây  và Tại đây    

DỊCH VỤ