Tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy POS và chăm sóc khách hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ của SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

15-09-2021

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ:  là hàng hóa luân chuyển lưu kho với số lượng và giá trị được ghi nhận theo Hợp đồng thế chấp hàng hóa luân chuyển số: 263/2014/HĐTCHHLC-PN/SHB.111000 kí ngày 25/06/2014 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp kèm theo đã kí giữa Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Khách hàng/Bên đảm bảo: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 5270/2021/TB-SHB ngày 07/09/2021: tại đây

Trân trọng

DỊCH VỤ